Η Φιλοσοφία της Ποιότητας

Η Ποιότητα αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα και κουλτούρα της Info Quest Technologies, διαποτίζοντας όλες τις δραστηριότητες, από τη δημιουργία και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, τις προμήθειες, τις σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες, τον τρόπο λειτουργίας, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση και υιοθετείται η προσέγγιση Ολικής Ποιότητας. Στην εταιρεία υιοθετείται η προσέγγιση της Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), με στόχο τη διασφάλιση καλών επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, σε σταθερή και μόνιμη βάση.  

Η Info Quest Technologies, είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής που απέκτησαν το διεθνές πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Σήμερα κατέχει το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 καθώς και το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015. Επίσης έχει λάβει πιστοποίηση - βεβαίωση ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/04 αναφορικά με την εμπορία και διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων τεχνολογίας.

 

TUV ISO 9001
TUV 1348/2004
TUV ISO 14001