Εταιρική Διακυβέρνηση

Από το 1981 που ξεκινήσαμε την πορεία μας, το υπεύθυνο επιχειρείν και η απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελούν απόλυτες αξίες μας. Στην πορεία της εταιρείας και στην εξέλιξή της σε Όμιλο εταιρειών, οι αξίες αποτυπώθηκαν στις Πολιτικές του Ομίλου και διοχετεύθηκαν σε όλες τις εταιρείες του. Οι αξίες και οι αρχές αυτές αποτελούν και τον κύριο πυλώνα που στηρίζει τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας μας επί 40+ χρόνια.

Η λειτουργία μας, είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων που έχει θέσει και εφαρμόζει ο Όμιλος Quest για όλες τις θυγατρικές του.

Ο Όμιλος Quest διοικείται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας δημιουργήσει εσωτερικές δομές και ενσωματώνοντας στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες, που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, σε όλους τους τομείς που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Οι Ομιλικές Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ισχύουν για όλες τις θυγατρικές εταιρείες και το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου και διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας τους. Καλύπτουν όλους τους κρίσιμους τομείς λειτουργίας και ανάπτυξης των εταιρειών, στους τομείς Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Κινδύνου, Λειτουργία, Ανθρώπινο Δυναμικό και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance

Ο Όμιλος διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς, ο οποίος εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και τους εργαζομένους του Ομίλου. Επίσης, απαιτείται από τους συνεργάτες του Ομίλου και γενικότερα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να τον τηρούν και να εφαρμόζουν όμοια πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.

Code of Ethics

(pdf)

Στην εταιρεία εφαρμόζεται η αρχή της μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από μη συμμόρφωση στη κείμενη νομοθεσία, σε περιστατικά διαφθοράς, αθέμιτου ανταγωνισμού, αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές ή οποιαδήποτε απόκλιση από μη ηθικές πρακτικές.

Διαδικασία Αναφοράς Περιστατικών Παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής Συμπεριφοράς

Η Eταιρεία μας, σύμφωνα με τις Πολιτικές, τις αρχές και τις αξίες του Ομίλου Quest, δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και υπευθυνότητας. Ως εκ τούτου, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της.

Προκειμένου να εδραιωθεί η αποτροπή αδικημάτων, ανήθικων και παραβατικών συμπεριφορών/πράξεων, επιθυμούμε να βεβαιωθούμε ότι εάν εργαζόμενός μας ή τρίτος έχει υποψία σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας μας, έχει το βήμα να το αναφέρει, διατηρώντας την ανωνυμία αν το επιθυμεί.

Οι αναφορές μπορεί να υποβάλλονται επώνυμα ή ανώνυμα.

Ωστόσο, ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων καταγγελιών καθώς διευκολύνουν τη διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αφορούν παραβίαση των εταιρικών Πολιτικών/Διαδικασιών καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (λ.χ. απάτη, διαφθορά, κλοπή, υπεξαίρεση, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Quest, περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων (data breaches) ή/και ασφάλειας πληροφοριών (security incidents) και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στην Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:

 

E-mail: milisemas@info.quest.gr

Ταχυδρομικά: Αργυρουπόλεως 2Α ΤΚ 17676, Καλλιθέα, Αθήνα (Υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό»).

Ειδικά, για τις περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας:

Email: databreach@info.quest.gr (παραβίαση προσωπικών δεδομένων)

Email: infosec@info.quest.gr (παραβίαση ασφάλειας πληροφοριών)

Ταχυδρομικά: Αργυρουπόλεως 2Α ΤΚ 17676, Καλλιθέα, Αθήνα (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την ένδειξη «Εμπιστευτικό») αν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή υπόψη Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών αν αφορά σε ζητήματα παραβίασης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Οι εργαζόμενοί μας ή τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, θα θέλαμε να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

  • Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.
  • Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντικτύπου στην Εταιρεία, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.
  • Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον αναφέροντα (εργαζόμενο ή τρίτο) για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.
  • Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά/πράξη.
  • Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις στους αναφέροντες οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη, όπως και να διενεργηθούν νομικές πράξεις για συκοφαντική δυσφήμιση.
Σημειώνεται ότι, ο Όμιλος Quest έχει καθιερώσει σαφείς κανόνες και Πολιτικές που ορίζουν, πέραν όλων των άλλων, ποια περιστατικά συνιστούν παραβιάσεις και ποια είναι η ακολουθούμενη διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης αυτών.

Σύνοψη της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών-Καταγγελιών θα βρείτε εδώ

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη Ειδική Δήλωση Απορρήτου Υποβολής Αναφορών την οποία θα βρείτε εδώ.

Διαχείριση Κινδύνων

Διερευνούμε και διαχειριζόμαστε συστηματικά τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν, ώστε να αυξάνεται η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει. Ακολουθείται η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου και εφαρμόζονται διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου ISO 31000. Διαθέτουμε Risk Manager, Risk Register με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχουμε αναγνωρίσει και μεθοδολογία παρακολούθησης αυτών.

Υπεύθυνες Προμήθειες

Είμαστε μία πλατφόρμα που συνδέει τα προϊόντα και τις λύσεις των κορυφαίων προμηθευτών τεχνολογίας με την Ελληνική αγορά.

Έχοντας ως συνεχή προτεραιότητα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας με την αιχμή της τεχνολογίας και με δεδομένη την ηγετική θέση που κατέχουμε στην αγορά, επιλέγουμε καταξιωμένους προμηθευτές, με καλή φήμη παγκοσμίως και ισχυρή προσήλωση στις καλές εργασιακές πρακτικές. Εφαρμόζουμε Πολιτικές και Διαδικασίες που προσδιορίζουν τη σχέση μας με τους προμηθευτές και συνεργάτες μας και κάθε χρόνο πραγματοποιούμε αξιολόγηση των προμηθευτών μας, σύμφωνα με την Πολιτική Προμηθειών μας, την ESG Στρατηγική, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) μας.