Δεκέμβριος 2010

Ανακοίνωση: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης & Πρόσκληση

Submitted by admin on Πέμ, 12/23/2010 - 13:59
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Info-Quest A.E.B.E., ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23 Δεκεμβρίου 2010, δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας απαρτίας (2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε την 2α Δεκεμβρίου 2010, θα πραγματοποιηθεί την 17 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α.