Δελτίο Τύπου: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Info-Quest A.E.Β.Ε.