Εταιρική Διακυβέρνηση

Από το 1981 που ξεκινήσαμε την πορεία μας, το υπεύθυνο επιχειρείν και η απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελούν απόλυτες αξίες μας. Στην πορεία της εταιρείας και στην εξέλιξή της σε Όμιλο εταιρειών, οι αξίες αποτυπώθηκαν στις Πολιτικές του Ομίλου και διοχετεύθηκαν σε όλες τις εταιρείες του. Οι αξίες και οι αρχές αυτές αποτελούν και τον κύριο πυλώνα που στηρίζει τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας μας επί 40+ χρόνια.

Η λειτουργία μας, είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία και διέπεται από ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων που έχει θέσει και εφαρμόζει ο Όμιλος Quest για όλες τις θυγατρικές του.

Ο Όμιλος Quest διοικείται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχοντας δημιουργήσει εσωτερικές δομές και ενσωματώνοντας στη λειτουργία του εγχειρίδια, κώδικες, πολιτικές και διαδικασίες, που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, την υπεύθυνη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων με συλλογικό τρόπο, σε όλους τους τομείς που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών και στη διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και των Ενδιαφερομένων Μερών.

Οι Ομιλικές Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ισχύουν για όλες τις θυγατρικές εταιρείες και το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών του Ομίλου και διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας τους. Καλύπτουν όλους τους κρίσιμους τομείς λειτουργίας και ανάπτυξης των εταιρειών, στους τομείς Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Κινδύνου, Λειτουργία, Ανθρώπινο Δυναμικό και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες www.quest.gr/el/the-group/corporate-governance

Ο Όμιλος διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς, ο οποίος εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και τους εργαζομένους του Ομίλου. Επίσης, απαιτείται από τους συνεργάτες του Ομίλου και γενικότερα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να τον τηρούν και να εφαρμόζουν όμοια πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.

Code of Ethics

Στην εταιρεία εφαρμόζεται η αρχή της μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε παρέκκλιση από μη συμμόρφωση στη κείμενη νομοθεσία, σε περιστατικά διαφθοράς, αθέμιτου ανταγωνισμού, αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές ή οποιαδήποτε απόκλιση από μη ηθικές πρακτικές.

Διαχείριση Κινδύνων

Διερευνούμε και διαχειριζόμαστε συστηματικά τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν, ώστε να αυξάνεται η βεβαιότητα επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει. Ακολουθείται η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου και εφαρμόζονται διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου ISO 31000. Διαθέτουμε Risk Manager, Risk Register με τους σημαντικότερους κινδύνους που έχουμε αναγνωρίσει και μεθοδολογία παρακολούθησης αυτών.

Υπεύθυνες Προμήθειες

Είμαστε μία πλατφόρμα που συνδέει τα προϊόντα και τις λύσεις των κορυφαίων προμηθευτών τεχνολογίας με την Ελληνική αγορά.

Έχοντας ως συνεχή προτεραιότητα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας με την αιχμή της τεχνολογίας και με δεδομένη την ηγετική θέση που κατέχουμε στην αγορά, επιλέγουμε καταξιωμένους προμηθευτές, με καλή φήμη παγκοσμίως και ισχυρή προσήλωση στις καλές εργασιακές πρακτικές. Εφαρμόζουμε Πολιτικές και Διαδικασίες που προσδιορίζουν τη σχέση μας με τους προμηθευτές και συνεργάτες μας και κάθε χρόνο πραγματοποιούμε αξιολόγηση των προμηθευτών μας, σύμφωνα με την Πολιτική Προμηθειών μας, την ESG Στρατηγική, καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) μας.