Σεπτέμβριος 2010

Ανακοίνωση: Απόσχιση Κλάδου

Submitted by admin on Πέμ, 09/30/2010 - 13:59
Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει, σύµφωνα µε την από 29 Σεπτεµβρίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου «Διανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά αυτού σε 100% θυγατρική εταιρείας της. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου «Διανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε θα µετατραπεί σε εταιρεία συµµετοχών. Η απόσχιση και εισφορά του ανωτέρω κλάδου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόµενου κλάδου θα συνταχθεί µε ηµεροµηνία 30/9/2010. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά όλες οι πράξεις του κλάδου που διενεργούνται από την Εταιρεία θα λογίζονται ότι γίνονται για λογαριασµό της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας. Η ολοκλήρωση της απόσχισης υπόκειται στις κατά νόµο εγκρίσεις και άδειες των αρµόδιων καταστατικών οργάνων των δύο εταιρειών και των διοικητικών αρχών. Σηµειώνεται ότι η απόσχιση του εν λόγω κλάδου σε 100% θυγατρική εταιρεία, δεν µεταβάλλει τη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου, καθότι τα µεγέθη του υπό απόσχιση κλάδου συµπεριλαµβάνονται ήδη στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.